Thomas Osborne Davis. "The Sack of Baltimore".Davis smith 2 1W. Small