Oliver Goldsmith. "Mrs. Mary Blaize". 1759.Goldsmith smith 2 1   Goldsmith smith 2 2