R. H. Barham. "The Jackdaw of Rheims". 1837.


Barham g5 1   

 

Barham g5 2W. Ralston

 

Barham g5 3W. Ralston

 

Barham g5 4 W. Ralston

 

 Barham g5 5